L'IBFP

Geco÷rdineerde statuten

De vzw "Belgisch Instituut voor Openbare Financiën", met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, North Galaxy B-toren - 25ste verdieping, Koning Albert II - laan, 33, bus 73, werd opgericht op 6 mei 1988. Doorheen de tijd werden de statuten van de vzw meermaals gewijzigd. De laatste keer dat dit gebeurde was op 1 oktober 2014.

Inleiding

De vzw "Belgisch Instituut voor Openbare Financiën", met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, North Galaxy B-toren - 25ste verdieping, Koning Albert II - laan, 33, bus 73, werd opgericht op 6 mei 1988 onder de personen hierna vermeld met hun toenmalige titel en functie, die de statuten ervan vastgesteld hebben overeenkomstig de Wet van 21 juni 1921 :

 1. Van Rompuy, Victor, gewoon hoogleraar K.U.L,
 2. Depoortere, Charles, ambtenaar bij de Europese Gemeenschappen,
 3. Tulkens Henry, gewoon hoogleraar U.C.L,
 4. Thys-Clément, Françoise, gewoon hoogleraar U.L.B,
 5. Van de Voorde, Aloïs, secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën,
 6. Van Buggenhout André, ere-administrateur-generaal, ere-hoogleraar-expert,
 7. Boelaert Rémi, directeur van het economisch departement en de studiën, Fabrimétal,
 8. Defraiteur Roger, docent Universiteit Bergen,
 9. De Ryck Laurent, inspecteur-generaal van Financiën,
 10. Gérard Marcel, economist, docent,
 11. Gévers Louis, leraar,
 12. Moesen Willem, gewoon hoogleraar,
 13. Pestiau Pierre, gewoon hoogleraar,
 14. Vandendriessche, Stefaan, directeur-generaal van de studie- en documentatiedienst van het Ministerie van Financiën,
 15. Lambert Christian, adjunct-inspecteur van Financiën,
 16. De  Pauw,  Marc.  bestuurder-directeur N.I.M.,
 17. Hebette. Fernand. inspecteur-generaal van Financiën,
 18. Stienlet, Georges, inspecteur van Financiën.

Deze statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juni 1988 onder het identificatienummer 9111/88 en gewijzigd bij akten bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (…).

De VZW is BTW-plichtig onder het nummer : BE-435.171.890

Naast diverse wijzigingen aan de statuten, werden deze aangepast aan de wet van 18 april 2002, die de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk wijzigt, en gecoördineerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van het Instituut (…) die ze aangenomen heeft met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Gecoördineerde statuten

TITEL 1 – Naam, zetel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt als naam, in het Nederlands “Belgisch Instituut voor Openbare Financiën” vzw en, in het Frans, “Institut Belge de Finances Publiques” a.s.b.l.

Ze kan om het even aangeduid worden door haar volledige naam of door de afkortingen “B.I.O.F.” vzw, in het Nederlands en “I.B.F.P.” a.s.b.l., in het Frans.

Artikel 2. De vereniging heeft haar zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal gebeuren bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals ingeval van een wijziging van de statuten en zal zonder verwijl bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Ze kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL 2 – Voorwerp, Doel

Artikel 4. De vereniging heeft tot voorwerp de studie en het onderzoek van de Belgische of buitenlandse openbare financiën, in al hun aspecten, en, met name, in hun wisselwerking met andere wetenschappelijke terreinen.

Ze mag hiervoor alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen, zoals onder meer het inrichten van studiedagen, van congressen en voordrachten, van seminaries, het inrichten van “prijzen” en de publicatie van werken en tijdschriften.

In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere commerciële activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

Zij kan bovendien alle handelingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op haar doel en, met name, medewerken aan en belangstelling tonen voor iedere activiteit die verwant is met haar doel.

Artikel 5.De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de bevordering zowel op nationaal als op internationaal niveau van de Belgische of buitenlandse openbare financiën in al hun aspecten en, met name, in hun wisselwerking met andere wetenschappelijke terreinen.

TITEL 3 – Leden

Artikel 6. De vereniging is samengesteld uit werkende leden en ereleden.

Het aantal werkende leden van de vereniging evenals van de ereleden is onbeperkt.

Het minimum aantal werkende leden is bepaald op drie.

Wat de ereleden betreft is er geen minimum aantal.

De stichters zijn de eerste werkende leden.

Artikel 7. Iedere persoon die wenst werkend lid te worden moet een schriftelijke aanvraag indienen bij het secretariaat van het instituut.

De kandidatuur wordt voorgelegd aan de raad van bestuur die ze onderzoekt.

Kunnen slechts als werkende leden aangenomen worden die personen die bevoegd zijn inzake openbare financiën om reden van hun ambt, van hun werkzaamheden of van het onderwijs dat zij verstrekken.

De beslissing van de raad van bestuur is niet vatbaar voor beroep en dient niet met redenen omkleed te worden. Ze wordt per brief ter kennis gebracht van de kandidaat.

De niet aangenomen kandidaat mag zich slechts na één jaar, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de raad van bestuur, opnieuw voorstellen.

Artikel 8. Kunnen slechts als erelid aangenomen worden de personen die door hun werkzaamheden, hun onderzoek, nun publicaties, de functies die ze bekleed hebben of op gelijk welke andere wijze, zich bijzonder onderscheiden hebben op het terrein van de openbare financiën.

Kunnen eveneens als erelid aangenomen worden de stichters van het Instituut, de gewezen bestuurders en de gewezen werkende leden die, op enigerlei wijze, bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van het Instituut of aan zijn bekendheid en, in het algemeen, hebben deelgenomen aan zijn werking.

De voorstellen tot benoeming van de ereleden worden ingediend biij het secretariaat van het Instituut door ten minste drie bestuurders, met uitsluiting van de betrokken persoon.

Die voorstellen worden voorgelegd aan de raad van bestuur die ze onderzoekt.

De beslissing van de raad van bestuur is niet vatbaar voor beroep en dient niet met redenen omkleed te worden.

De niet aangenomen voorstellen kunnen slechts opnieuw ingediend worden na één jaar te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 9. De benoemingen tot erelid zijn louter honorair.

Het erelid heeft tegenover het instituut geen enkele verplichting noch enig recht, met uitzondering van het hierna bepaalde :

 • De ereleden worden uitgenodigd op de ere- of prestige ceremonies die door het Instituut op touw gezet worden ;
 • Ze zullen uitgenodigd worden op de academische zittingen, op de uitreiking van de door het Instituut toegekende “jaarlijkse prijs”, op de studiedagen, op de colloquia evenals op de “middagen van het Instituut” ;

Ze zullen, op uitdrukkelijke en persoonlijke uitnodiging van de raad van bestuur, met raadgevende niet beslissende stem, deelnemen aan de vergaderingen die de raad soeverein bepaalt.

Artikel 10. De benoemingen tot werkend of erelid zijn slechts definitief na hun bekrachtiging door de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Artikel 11. Door de raad van bestuur worden een register van de werkende leden en een register van de ereleden gehouden, overeenkomstig artikel 10 van de wet van 27 juni 1921.
Een dubbel van deze registers zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 12. De werkende of ereleden zijn vrij op elk ogenblik uit de vereniging te treden door het schriftelijk indienen van hun ontslag bij het secretariaat van het Instituut.

Artikel 13. Wordt geacht ontslag te nemen het werkend lid dat gedurende twee opeenvolgende jaren zijn bijdrage niet betaalt en zich niet in orde stelt binnen de maand na het herinneringsschrijven dat hem aangetekend toegezonden wordt.

Artikel 14. De raad van bestuur kan, in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering, de werkende leden schorsen die schuldig zouden bevonden worden aan een ernstige overtreding van de statuten of inzake de erecode of de welvoeglijkheid.

De uitsluiting van een werkend lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 15. Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of rechtsopvolgers van het overleden lid, hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun rechtsvoorganger gedane inbreng of gestorte lidgelden terug te vorderen.

Ze kunnen geen overzicht, geen rekeningaflegging, geen verzegeling , geen inventaris opvragen of opvorderen.

TITEL 4 – Bijdragen

Artikel 16. De werkende leden betalen een jaarlijkse bijdrage.

Het bedrag van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

TITEL 5 – Algemene vergadering

Artikel 17. De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden.

Artikel 18. De algemene vergadering beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk toegewezen worden door de wet of de huidige statuten.

Vallen met name onder haar uitsluitende bevoegdheid :

 1. de wijzigingen van de statuten ;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders ;
 3. de benoeming van commissaris(sen) ;
 4. de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen, evenals de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissarissen ;
 5. de vrijwillige ontbinding van de vereniging ;
 6. de aanneming en de uitsluiting van een lid ;
 7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Artikel 19. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, vóór 30 mei van het betrokken jaar.

Deze vergadering, gewone algemene vergadering genoemd, beslist over het goedkeuren van de begroting en van de rekening evenals over de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen).

Zij bepaalt tevens het bedrag van de bijdrage voor het volgende jaar.

Zij benoemt de bestuurders op de openstaande plaatsen in de raad van bestuur.

Artikel 20. De vereniging kan in een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden door een beslissing van de raad van bestuur, telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen.
Tevens moet ze bijeengeroepen worden wanneer ten minste één vijfde van de werkende leden het vraagt bij schrijven gericht aan het secretariaat.

Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, uur en plaats vermeld in de oproepingsbrief.

Alle werkende leden moeten opgeroepen worden.

Artikel 21. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur per gewone post, ten minste acht dagen voor de vergadering, ondertekend door de secretaris-generaal, in naam van de raad van bestuur.

Artikel 22. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en behelst de agenda.

Ieder voorstel, ondertekend door één vijfde van de werkende leden, wordt op de agenda gebracht.

Behalve in de gevallen vermeld in de artikelen 8, 12, 20 en 26quater van de wet van 27 juni 1921 (dwz ingeval van wijziging van de statuten, van de uitsluiting van een werkend lid, van de ontbinding van de vzw of van de omzetting van de vzw in een vennootschap met een sociaal oogmerk) kan de vergadering geldig besluiten over de punten die niet op de agenda gebracht werden.

Artikel 23. Elk werkend lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Elk werkend lid beschikt over één enkele stem.

Elk werkend lid mag zich evenwel laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid.

Elke gemachtigde mag evenwel over niet meer dan één volmacht beschikken.

Artikel 24. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, door de oudste van de aanwezige ondervoorzitters.

Artikel 25. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt.

Artikel 26. Over een statutenwijziging, over de ontbinding van de vereniging of over de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen wanneer deze uitdrukkelijk vermeld zijn in de oproeping, wanneer op de vergadering ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en wanneer de besluiten worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

Artikel 27. De algemene vergadering, bijeengeroepen om te beraadslagen over een statutenwijziging, over de ontbinding van de vereniging of over de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, die niet het vereiste aanwezigheidsquorum heeft bereikt en die dus niet op geldige wijze kon beraadslagen, kan opnieuw worden bijeengeroepen in dezelfde vormvereisten, ten vroegste binnen de vijftien dagen.

Ze zal op geldige wijze besluiten met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

Artikel 28. Van de besluiten van de algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die dienen goedgekeurd te worden door de leden van de raad van bestuur.

Ze worden opgenomen in een register van de notulen, ondertekend door de voorzitter en een bestuurder.
Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle werkende leden het kunnen raadplegen zonder verplaatsing ervan.

Iedere wijziging van de statuten wordt zonder verwijl neergelegd op de griffie en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals bepaald in artikel 26novies.

Hetzelfde geldt voor alle akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de commissarissen.

TITEL 6 – Bestuur

Artikel 29. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste eenentwintig personen, benoemd door de algemene vergadering onder de werkende leden.

Elk werkend lid kan zich kandidaat stellen of laten stellen tot uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

De mandaten van bestuurder zijn te allen tijde herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.

Het aantal bestuurders moet steeds lager zijn dan het aantal werkende leden van de vereniging.

Artikel 30. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Deze kosteloosheid van het mandaat sluit evenwel de terugbetaling niet uit van de door de bestuurders gedane kosten in het kader van en om redenen van de uitoefening van hun mandaat.

Dit principe van de kosteloosheid van het mandaat belet geenszins de uitoefening door een bestuurder van gelijk welke permanente en vergoede functie of deze van een specifieke en welbepaalde opdracht.

Artikel 31

Het mandaat van bestuurder zal toegewezen worden na stemming met een meerderheid van tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden

De mandaten worden toegewezen voor een hernieuwbare duur van zes jaar.

Alle mandaten lopen automatisch af op de dag dat de houder 75 jaar wordt.

Artikel 32. Voor het overige zullen de bepalingen van het huishoudelijk reglement (HR) de procedures en de praktische regelingen bepalen met betrekking tot de verkiezing of de vernieuwing van de raad van bestuur, zonder dat deze mogen afwijken van de wet of van de huidige statuten.

Artikel 33. Ingeval van vacature tijdens een mandaat, kan een voorlopige bestuurder benoemd worden door de algemene vergadering. In dit geval beëindigt hij het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 34. De raad duidt, uit zijn leden, een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aan en wijst de functie van secretaris-generaal en schatbewaarder toe.

Ingeval van verhindering van de voorzitter, worden zijn taken uitgeoefend door de oudste van de aanwezige ondervoorzitters of, ingeval van afwezigheid van alle ondervoorzitters, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 35. De raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter en/of de secretaris-generaal.
De oproepingsbrief behelst de agenda, vastgesteld eventueel na raadpleging van de andere bestuurders.

Hij vormt een college en kan slechts besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zijn besluiten worden genomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen : bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van zijn vervanger.

Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vervangen, maar niemand mag meer dan één volmacht hebben.

Artikel 36. Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal, en opgenomen in een register.

Artikel 37. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vereniging.

Hij bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.

Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen van beheer en beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en het uitlenen voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.

Artikel 38. De voorzitter of de secretaris-generaal, alleen optredend, ondertekent rechtsgeldig de akten die geldig genomen werden door de raad; tegenover derden zijn ze er niet toe gehouden hun bevoegdheden te verantwoorden.

De akten, betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, worden zonder verwijl neergelegd op de griffie en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals bepaald in artikel 26novies van de wet.

Artikel 39. De verdeling van de bevoegdheden en de taken binnen de raad van bestuur zal geregeld worden door bepalingen van het huishoudelijk reglement (HR), zonder dat deze mogen afwijken van de wet of van de huidige statuten.

Artikel 40. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, met het gebruik van de desbetreffende handtekening, aan één of meer gedelegeerde bestuurders voor het dagelijks bestuur, gekozen uit zijn middel of zelfs erbuiten, overdragen; hij zal hun bevoegdheden vastleggen evenals in voorkomend geval hun loon of bezoldiging.

Indien er verscheidene zijn, handelen ze individueel.

De akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, worden zonder verwijl neergelegd op de griffie en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals bepaald in artikel 26novies.

Artikel 41. De bestuurders, de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen evenals de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen gaan, bij het uitoefenen van hun functies, geen enkele persoonlijke verbintenis aan en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 42. De secretaris-generaal, en bij zijn afwezigheid de voorzitter, is gemachtigd giften aan de vereniging voorlopig of definitief aan te nemen en om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor hun verwerving.

TITEL 7 – Rekeningen, begroting

Artikel 43. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 44. De jaarrekening van het voorbije boekjaar evenals de begroting van het volgende boekjaar worden opgemaakt door de schatbewaarder en vastgesteld door de raad van bestuur.

Ze worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Ze worden gehouden en, in voorkomend geval, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17 van de wet.

Artikel 45. Wanneer de wet het vereist, benoemt de algemene vergadering een commissaris onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren, belast met de controle van de rekeningen van de vereniging en met het voorleggen van een jaarverslag. Hij wordt benoemd voor vier jaar en is herkiesbaar.

Wanneer de wet het niet vereist, duidt de algemene vergadering een censor aan, belast met de controle van de rekeningen van de vereniging en met het voorleggen van een jaarverslag. Hij wordt benoemd voor vier jaar en is herkiesbaar.

TITEL 8 – Ontbinding, vereffening

Artikel 46. Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding van de vereniging slechts besloten worden door de algemene vergadering overeenkomstig de wet.

Ingeval van ontbinding van de vereniging, benoemd de algemene vergadering één of meer vereffenaars, stelt hun bevoegdheden vast en regelt de bestemming van het netto-actief van het maatschappelijk vermogen.

Deze bestemming dient verplicht te gebeuren ten gunste van een belangenloze doelstelling.

Alle beslissingen in verband met de ontbinding, met de voorwaarden van de vereffening, met de benoeming en met de beëindiging van de functies van de vereffenaar(s), met de afsluiting van de vereffening evenals met de bestemming van het netto-actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de artikelen 23 en 26novies van de wet.

TITEL 9 – Diverse bepalingen

Artikel 47. Een huishoudelijk reglement kan door de raad van bestuur voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

Aan dit reglement kunnen wijzigingen gebracht worden door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 48. Alles wat niet expliciet door de huidige statuten geregeld is, wordt geregeld overeenkomstig de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

TITEL 10 – Overgangsbepalingen

Artikel 49. (…)

Artikel 50. De algemene vergadering heeft benoemd tot voorzitter, ondervoorzitters, secretaris-generaal, schatbewaarder en bestuurders : (…) die dit mandaat aanvaarden, op voorwaarde van een verificatie van de gestelde voorwaarden.

Gelet  op de wettelijke criteria heeft de algemene vergadering beslist de heer Georges STIENLET tot censor te benoemen voor vier jaar.

Artikel 51. De leden van de huidige raad van bestuur worden geacht voor de eerste maal benoemd te zijn tijdens de algemene vergadering van (…), die de onderhavige statuten gewijzigd en gecoördineerd heeft.

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.