Wat zijn de strategische keuzes die gemaakt moeten worden in het sociale beleid, in het licht van de demografische gegevens waarover we beschikken enerzijds en de actuele budgettaire context anderzijds? Wat de pensioenen betreft, pleit Frank Vandenbroucke voor een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden en limieten van een “spaarstrategie” enerzijds en een strategie van “langer werken” anderzijds. Hij schetst krijtlijnen voor een realistische hervorming van het pensioenstelsel. De pensioenhervorming moet ook gezien worden in het bredere kader van keuzes die op de verschillende beleidsniveaus moeten gemaakt worden. Volgende vragen liggen daarbij voor: in welke mate kan het sociale beleid tegemoetkomen aan zowel het zgn. “verzekeringsprincipe” als de zgn. “minimale bodembescherming? Hoe vinden we een evenwicht tussen drie centrale functies van een moderne welvaartsstaat: “inkomensbescherming”, “zorg”, en “investeren in menselijk kapitaal”? Welke zijn daarbij kerntaken van de federale overheid enerzijds, en van de Gewesten en Gemeenschappen anderzijds?

Frank VANDENBROUCKE is Licentiaat in de Economische Wetenschappen (KUL, 1978) en studeerde verder in Cambridge, UK (1981-1982) en Oxford University (1996-1999), waar hij doctoreerde op een proefschrift over de thema’s “equality, incentives and responsibility”.
Hij begon zijn loopbaan als onderzoeksassistent aan het Centrum voor Economische Studiën en staflid van de studiedienst van de SP. In 1985 werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger. Hij was fractieleider in de Kamer, partijvoorzitter, Federaal Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (1999-2003) en Federaal Minister van Werk en Pensioenen (2003-2004). Vervolgens was hij vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming (juli 2004 – juli 2009). Hij is nu Vlaams volksvertegenwoordiger (juli 2009 - ). Frank Vandenbroucke heeft op dit ogenblik ook academische opdrachten aan de KUL, de UA en de VUB.

Het debat zal ingeleid worden door Pierre PESTIEAU.


Pierre PESTIEAU behaalde zijn doctoraat economie aan de Universiteit van Yale. Na een onderwijsopdracht aan de Cornell-universiteit, was hij van 1975 tot 2008 professor economie aan de universiteit van Luik. Sinds 2008 is hij professor emeritus. Hij is ook lid van CORED en geassocieerd lid van PSE. Hij is ook CEPR- en CESIfo-fellow. Hij is thans mede-uitgever van de Journal of Public Economics en geassocieerd uitgever van de tijdschriften Economica, Finanzarchiv,en Journal of Public Economic Theory. Zijn voornaamste interessegebieden zijn overheidseconomie, bevolkingseconomie en sociale zekerheid. Recentste publicaties: « The Welfare State in the European Union, Oxford University Press, 2005” en « Social Security and retirement », MIT Press, 2005.