De uitgaven voor gezondheidszorg vormen een belangrijk deel van de overheidsuitgaven en meer bepaald van de uitgaven van Entiteit I die bestaat uit de federale overheid en de sociale zekerheid. Deze uitgavenpost zal steeds meer onder druk komen te staan ten gevolge van de vergrijzing van de bevolking.

In haar recente studie over België, uitgevoerd in het raam van het tweejaarlijks onderzoek van haar lidstaten, wijdt de OESO een hoofdstuk aan de analyse van het systeem van de gezondheidszorg in België en formuleert zij aanbevelingen met het oog op een grotere efficiëntie.

De conclusies van de OESO worden voorgesteld door de heer Stéphane SORBE, auteur van de studie.  Het debat zal ingeleid worden door de heer Christian LEONARD, Adjunct-Directeur-generaal van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.