De Europese normen en procedures hebben een grote impact op het begrotingsbeleid.  De begroting van een bepaald jaar kan niet meer als een alleenstaand gegeven beschouwd worden, maar kadert in een tijdschema, en maakt deel uit van een begrotingstraject. Er wordt ook steeds meer aandacht besteed aan de impact van beslissingen op langere termijn. De begrippen structurele inspanningen, structurele hervormingen en structureel saldo worden steeds belangrijker.

We belichten de recente aanpassing van de begroting 2015 en het vervolg in het raam van het stabiliteitspact en het nationaal hervormingsplan vanuit deze nieuwe invalshoek.