Colloquia

Lunchdebatten : Fiscal rules in the EU: proposals of the European Commission
Hoe houdbaar zijn de financiŽn van de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen in BelgiŽ?

Volgens de analyse van de schuldhoudbaarheid door de Europese Commissie zijn de middellange- en langetermijnrisico’s voor de Belgische overheidsfinanciën hoog. De schuldratio van de totale overheid (108 % bbp in 2021) is hoger dan die van andere landen in het eurogebied en zal naar verwachting nog verder stijgen, wat cruciaal is vanuit een houdbaarheidsperspectief. De Europese Commissie besluit dat ingrijpende structurele consolidatiemaatregelen nodig zijn om de Belgische overheidsschuld te stabiliseren en de druk van de vergrijzing van de bevolking op te vangen.

Een tweesnijdend zwaard: de interactie tussen koopkrachtmaatregelen en loonindexering
Lunchdebat : De Belgische overheidsfinanciŽn na de recente crisissen

De sprekers zullen de huidige toestand van de overheidsfinanciën, de verschillen tussen de overheidsniveaus, de vooruitzichten op korte en middellange termijn en de uitdagingen voor de budgettaire houdbaarheid nader toelichten.

Drie tot vijf maal per jaar organiseert het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën een lunchdebat. Die bieden de mogelijkheid tot uiteenzetting of debat over een specifiek aspect van de openbare financiën. Traditiegetrouw treden de sprekers op in eigen naam.

Webinar - De vermindering van de sociale bijdragen voor eerste aanwervingen : welke impact?

Het volgende webinar van het Belgische Instituut voor Openbare Financiën zal plaatshebben op vrijdag 28 mei 2021 van 13.30 uur tot 15 uur met als thema " De vermindering van de sociale bijdragen voor eerste aanwervingen : welke impact?".

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht. 

Webinar : Taxation of Multinational companies: Old rules, new challenges ? Impact assessment of the OECD-G20 program of work

Het eerste webinar van dit jaar zal op donderdag 4 maart van 14.00 uur tot 15.30 uur met als thema " Taxation of Multinational companies: Old rules, new challenges ? Impact assessment of the OECD-G20 program of work".

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht.

Heeft de Belgische overheidsschuld een gevaarlijk niveau bereikt?

Heeft de overheidsschuld een gevaarlijk niveau bereikt? Of kan de schuld zonder gevaar nog toenemen om de economische terugval veroorzaakt door de COVID-19 pandemie op te vangen en een CO2-arme toekomst voor te bereiden? Zoals zo vaak zijn economen verdeeld over het antwoord op deze essentiële economische beleidsvragen. Terwijl sommigen benadrukken dat het actuele schuldenniveau een verhoogd risico met zich meebrengt op het ontstaan van een staatsschuldencrisis, prediken anderen geruststellende taal gegeven de historisch lage rentetarieven en suggereren dat overheden in staat zijn veel hogere schuldniveaus te dragen dan voorheen. Om meer klaarheid te scheppen in het debat maakt de presentatie gebruik van de conventionele instrumenten gehanteerd door instanties zoals het IMF in het kader van analyses rond de houdbaarheid van de schuld, om in te schatten boven welke schuldniveaus gevaren zich voordoen. Op basis van conservatieve hypothesen in een steekproef van geavanceerde economieën variëren de veilige schuldplafonds tussen 70 en 160 procent van het BBP. België benadert de mediaan van de steekproef met een veilig schuldplafond dat wordt geraamd op 120% van het BBP.

De opname van het webinar is beschikbaar : https://www.youtube.com/watch?v=Ang3JihGxbo

Het Europees Meerjarig Financieel Kader post2020

Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) legt de programma’s en de bijhorende financiering vast die de EU instellingen als prioritair beschouwen voor de een bepaalde periode, in dit geval voor de jaren 2021-2027.

Hoe risicovol is de hoge overheidsschuld in een context van lage rentevoeten

Is de hoge Belgische overheidsschuld, die fors is gestegen na de financiële en economische crisis, een reden tot bezorgdheid? Of moeten we ons hierover geen zorgen maken, gelet op de huidige lage rentevoeten?

Corporate taxation at the international level Is the model out of date ? Or to be restored ?

Corporate Taxation is high on the policy agenda in many countries. The debate started in 2013 with evidence on the low tax rate of large MNE’s that resulted in political pressure to tackle the issue. The OECD and the G20countries agreed in 2013 on an ambitious action plan against base erosion and profit shifting (BEPS) An agreement was reached in October 2015 and the implementation is monitored by OECD, in an “inclusive framework” that gathers more than 100 countries.
 

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.