Colloquia

Lunchdebat - Welke toekomst voor de woonbonus ?

De woonbonus is sinds 2005 in de plaats gekomen van de oude fiscale bepalingen aangaande de hypothecaire leningen afgesloten om de hoofdverblijfplaats te verwerven. De laatste 10 jaar is deze één van de voornaamste fiscale uitgaven binnen de personenbelasting geworden. De recente staatshervorming heeft de bevoegdheden hieromtrent overgedragen aan de Gewesten die eveneens de kost van de maatregel dragen. Die overdracht heeft aanleiding gegeven tot een hernieuwde interesse in de evaluatie van de effecten van de woonbonus. Vergemakkelijkt deze werkelijk de verwerving van een eigendom? Of vertaalt deze zich in een prijsstijging? Zijn de begunstigden werkelijk diegenen die hulp nodig hebben? Voortbouwend op de vaststellingen: welke hervormingen zijn wenselijk en mogelijk wanneer we deze fiscale hulp inbedden in het woonbeleid?

De begroting 2015 vanuit een structureel en middellangetermijnperspectief

De Europese normen en procedures hebben een grote impact op het begrotingsbeleid.  De begroting van een bepaald jaar kan niet meer als een alleenstaand gegeven beschouwd worden, maar kadert in een tijdschema, en maakt deel uit van een begrotingstraject. Er wordt ook steeds meer aandacht besteed aan de impact van beslissingen op langere termijn. De begrippen structurele inspanningen, structurele hervormingen en structureel saldo worden steeds belangrijker.

De Lunchdebatten : Fiscaliteit en mobiliteit

België kent zware mobiliteitsproblemen, waarvan de meeste zichtbare gevolgen de congestie van de wegeninfrastructuur, vooral tijdens de spitsuren, naar en rond de grote steden is. Het  grote aandeel van het autoverkeer in de verplaatsingen  zorgt voor milieuproblemen: de CO2-uitstoot van de  transportsector verhoogt terwijl deze daalt voor de industriesector.

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.