Colloquia

Het begrotingsbeleid van BelgiŽ: richtsnoeren op middellange termijn en houdbaarheid.

Eind april dient de regering haar stabiliteitsprogramma in bij de Europese Commissie. Daarmee maakt ze haar intenties kenbaar wat betreft het begrotingstraject voor de komende jaren. In de eerste sessie worden de bakens besproken: evolutie van de ontvangsten, van de uitgaven en van het begrotingssaldo bij ongewijzigd beleid enerzijds, en het scenario, voorgesteld door de Hoge Raad van Financiën en de verschillende beleidsniveaus anderzijds. In de tweede sessie bespreken we de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn.

De gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting: wat is de economische impact ?

Dit nieuwe debat zal gaan over de impactanalyse van de CCTB uitgevoerd door de Europese Commissie, zowel voor de gezamenlijke EU als voor België. Spreker: Gaëtan Nicodème, Europese Commissie

Welk belastingsysteem is van toepassing voor bedrijven en aandeelhouders in het nieuwe kader van de internationale fiscaliteit

De hervorming van de vennootschapsbelasting staat al maandenlang op de agenda. De recente internationale ontwikkelingen maken de vraag naar de heroriëntering van het fiscale beleid inzake ondernemingen alleen maar urgenter. De OESO-G20 overeenkomst over het BEPS (Base erosion and profit shifting) en de recente initiatieven van de Europese Commissie bevatten preciese normen wat betreft belastbare grondslag. Dit moet erosie van die belastbare grondslag, vooral via belastingplanning door multinationale ondernemingen, voorkomen. Daarbovenop werd voor ondernemingen tot een bepaalde grootte onlangs de verplichte gemeenschappelijke belastbare grondslag ingevoerd.. Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen voor België? Moet de hervorming beperkt worden tot de vennootschapsbelasting? Of dient het hele fiscale beleid inzake geïnvesteerd kapitaal te worden herdacht, met inbegrip van de individuele belasting op aandeelhouders? En quid met de neutraliteit tussen personenbelasting en vennootschapsbelasting voor kleine ondernemingen?

Copyrights © 2014 - Cic Team / Federaal Planbureau.